Metody a cíle

Metody canisterapie

AAA

Anglicky Animal Assisted Activities, které poskytují možnosti pro motivační, výchovný, odpočinkový nebo terapeutický prospěch, který je zaměřený na zvýšení kvality života klienta. AAA se odehrává v různých terapeutických prostředích
a vede je speciálně vyškolený a profesionální odborník nebo dobrovolník s účastí speciálně vybraných zvířat. (Galajdová, 1999)

V AAA není naplánovaný speciálně léčebný cíl při každé návštěvě. Návštěva bývá spontánní, nebo dohodnutá podle potřeby. Cílem AAA je přinést klientům nové zkušenosti, potěšit je kontaktem se zvířetem. (Způsoby aplikace canisterapie, 2007, online)

AAA jsou aktivity, při kterých pomáhá pes. Jedná se o tzv. společenskou činnost neboli také návštěvy pro radost. Hlavním smyslem těchto návštěv je pozvednout kvalitu života klientů. (Slovníček canisterapie, 2009, online)

Pasivní forma AAA

Při pasivní formě se umístní například akvárium nebo papoušek do nějaké místnosti, kde se klienti vyskytují. Například pestrobarevné rybičky nebo poletování ptáčků může být pro některé klienty velice uklidňující, potěší je to a odvedou jejich pozornost. Tato forma se nazývá pasivní, protože se klient o zvířata nestará. (Galajdová, 1999)

Interaktivní forma AAA

Interaktivní forma AAA se rozděluje na formu rezidentního typu nebo na formu návštěvního typu. (Galajdová, 1999)

Při návštěvním typu se jedná o návštěvy majitele se svým zvířetem do nejrůznějších zařízení. Majitel má určený den a hodinu, kdy dochází ke svým klientům. Tato forma potřebuje spolupráci s personálem a dobrou komunikaci s klienty. (Co je to canisterapie, 2008-2010, online)

Při rezidentním typu AAA je důležité zvážit možnosti zařízení, aby bylo schopné zajistit potřebu zvířete. Zvíře nesmí být překrmováno, obtěžováno, stresováno, prostě musí být v zařízení spokojené. Pro tuto formu nejsou vhodní psi, kteří potřebují pravidelný pohyb, výcvik a jednoho pána. Zvířata, která se pro toto hodí, jsou například kočky, morčata, králíci a jiná. Musí ale existovat nějaká osoba, která za ně bude zodpovědná (Galajdová, 1999)

AAT

AAT je označení pro Animal Assisted Therapy, terapii za pomoci zvířat. Jedná se o cílený kontakt člověka se zvířetem, který se zaměřuje na zlepšení psychického a fyzického stavu klienta. (Freeman, 2007)

AAT podporuje hlavně fyzické, emocionální kognitivní a sociální funkce. Poskytuje a vede ji zdravotnický personál, který má speciální odborné znalosti. Stanovují se specifické individuální cíle, každý pokrok se zaznamenává. Důležitá je dokumentace o průběhu a komunikace mezi dobrovolníkem a terapeutem nebo ošetřujícím lékařem. V oblasti tělesné například zlepšuje jemnou motoriku, sebeobsluhu, obratnost, uvolňuje spasmy atd. V mentální oblasti zvyšuje verbální interakci, zlepšuje koncentraci, potlačuje negativistické pocity a agresi atd. Ve vzdělávací oblasti například rozšiřuje slovní zásobu, rozvíjí sociální cítění, orientaci v prostoru. A v oblasti motivace zlepšuje zapojování do skupinových aktivit, interakci s druhými klienty, ošetřovateli atd. (Formy, 2007, online)

AAE

AAE je zkratka pro Animal Assisted Education. Tato metoda se používá při vzdělávání. Zajišťuje přirozený nebo cílený kontakt mezi člověkem a zvířetem, který je zaměřen na rozšíření a zlepšení výchovy, vzdělávání a sociálních dovedností klienta. (Freeman, 2007)

AACR

AACR je označení pro Animal Assisted Crisis Response. Jedná se o přirozený kontakt mezi zvířetem a člověkem, který se ocitl v krizovém prostředí. Tato metoda je zaměřena na odbourávání stresu a zlepšení psychického a fyzického stavu klienta. (Metody canisterapie, online)

Cíle canisterapie

Odborník, který provádí AAT nebo AAE stanovuje cíle na základě dostupných informací o klientovi. Cíl canisterapie musí vycházet z komplexní diagnózy, dále z dovedností, schopností, potřeb, zájmů a situace určitého klienta. Cíle tedy musí být stanoveny pro každého jedince individuálně. Zároveň musí být stanovený plán, postupy, metody a konkrétní aktivity, které nás dovedou k naplnění cíle. Důležité je propojení a návaznost na další terapie. U AAA nejsou pokaždé k dispozici všechny informace. V této situaci canisterapie poskytuje klientům možnost příjemně stráveného času. U skupinové canisterapie se volí různorodé cíle. Cíleně působí na konkrétní klienty a ostatní si danou dovednost procvičují. Výhoda individuální canisterapie je stanovení cíle podle určitého klienta. (Tichá, 2007)

Mezi canisterapeutické cíle patří rozvoj citových schopností. Klient hladí psa, mazlí se s ním. Povídá si s terapeutem, zjišťuje, že i pes může být veselý nebo smutný, nemocný. Terapeut má snahu navazovat kontakt mezi klientem a psem, aby snížil jeho nesmělost a uzavřenost. Pokud má malého psa, tak rozvíjí ochranitelské a pečovatelské postoje. Ve skupinové terapii slouží pes jako spojenec pro zvládnutí strachu a odvedení pozornosti od klientových problémů. Caniterapie také rozvíjí rozumové schopnosti. Pomocí psa dítě získává zájem o určité aktivity prostřednictvím hry a úkolů. Zvyšuje se jeho soustředění na činnosti. Pozorováním psa se rozvíjí pozorovací schopnosti a návyky chování ke zvířatům i lidem. Pomocí pomůcek a úkolů klienta psovi se zlepšují komunikační dovednosti, rozšiřuje se slovní zásoba a zlepšuje se vyjadřování. U jedinců s poruchou autistického spektra plní pes prostředníka při komunikaci s lidmi. Prostřednictvím společenských her rozvíjí také pohybové schopnosti, kdy se klientům zvyšuje motivace k pohybu, rozvíjí se hrubá a jemná motorika, klienti se také učí relaxovat. (Cíle canisterapie, 2010, online)