Typy a formy

Typy canisterapie

Canisterapii můžeme rozdělit podle zaměření na:

Aktivity za pomoci psa –pomocí přirozeného kontaktu člověka se psem se zaměřuje na zlepšení kvality života klientů a obecnou aktivizaci.

Terapie za pomoci psa –jedná se o cílený kontakt, při kterém nasměrování
a úkoly určuje odborník, například fyzioterapeut, speciální pedagog aj. Canisterapie se stává podpůrnou metodou celkové rehabilitace klienta.

Vzdělávání za pomoci psa –pedagogové využívají pozitivní vliv psa na žáky se specifickými potřebami nebo jsou součástí zážitkové výuky. (Typy canisterapie, 2009-2011, online)

Caniterapii můžeme rozdělit ještě na dva typy, typ canisterapie, který je vedený profesionálem, například psychologem, pedagogem… A na typ, který je vedený laikem, který spolupracuje s profesionálem. (Co to je Canisterapie, 2009, online)

Formy canisterapie

Individuální canisterapie

Tato forma je výhodou pro klienta, protože umožňuje přizpůsobení programu a cílené působení podle individuálních potřeb klienta. Umožňuje intenzivnější kontakt se psem a snižuje okolní rušivé vlivy. (Tichá, 2007)

Při individuální formě se canisterapie zaměřuje hlavně na přímou práci terapeutického týmu s klientem a na jeho individuální rozvoj. (Formy, 2007, online)

Skupinová canisterapie

Skupinovou terapii řídí většinou jedna osoba, která dohlíží na interakci mezi psy a klienty. Je velice důležité, aby si canisterapeut zvolil vhodný počet psů
a klientů. Musí dohlížet na to, aby se do canisterapie zapojili všichni klienti. Musí také dohlížet na to, aby měli psi dostatek odpočinku, podle toho si musí rozložit naplánované aktivity. Musí také neustále dohlížet na psy a poučit klienty o jejich chování a potřebách a jak k nim mají přistupovat. Důležité také je, aby se psi vzájemně znali. Mezi výhody skupinové terapie patří, že si klienti mohou vybrat psa, který se jim zamlouvá. Výhodou je, že se má možnost zúčastnit se canisterapie více klientů. (Tichá, 2007)

Pobytová canisterapie

Jedná se buď o jednorázový nebo pravidelný pobyt klientů s provozováním canisterapie. Pobyty také mohou být přímo na canisterapii zaměřeny. (Formy, 2007, online)